Thứ Năm, 17/08/2023

780 375 ĐB
2TỶ
375 780 KK
400TR
931 251 NHẤT
30TR
615 423
018 254 NHÌ
10TR
057 421
587 883
994 645 819 298 BA
4TR
628 435 601 684
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N