Thứ Ba, 17/05/2022

291 481 ĐB
2TỶ
481 291 KK
400TR
907 398 NHẤT
30TR
140 037
340 934 NHÌ
10TR
408 959
298 235
285 828 489 720 BA
4TR
841 673 326 105
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N