Thứ Năm, 17/03/2022

363 066 ĐB
2TỶ
066 363 KK
400TR
304 789 NHẤT
30TR
684 460
790 186 NHÌ
10TR
329 425
880 276
723 278 244 316 BA
4TR
054 011 259 995
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N