Thứ Ba, 17/01/2023

235 819 ĐB
2TỶ
819 235 KK
400TR
514 355 NHẤT
30TR
874 420
072 410 NHÌ
10TR
675 317
296 756
778 923 320 786 BA
4TR
107 145 446 292
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N