Thứ Ba, 16/11/2021

427 245 ĐB
2TỶ
245 427 KK
400TR
612 747 NHẤT
30TR
276 659
671 811 NHÌ
10TR
605 153
781 091
775 888 122 923 BA
4TR
765 486 124 326
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N