Thứ Bảy, 16/10/2021

362 339 ĐB
2TỶ
339 362 KK
400TR
864 962 NHẤT
30TR
784 230
861 188 NHÌ
10TR
189 085
748 623
825 062 488 288 BA
4TR
538 720 236 108
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N