Thứ Ba, 16/08/2022

324 569 ĐB
2TỶ
569 324 KK
400TR
121 772 NHẤT
30TR
473 218
994 721 NHÌ
10TR
361 741
190 792
429 724 650 050 BA
4TR
143 999 024 069
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N