Thứ Năm, 16/06/2022

707 758 ĐB
2TỶ
758 707 KK
400TR
135 583 NHẤT
30TR
135 514
165 746 NHÌ
10TR
410 110
306 732
757 863 328 899 BA
4TR
327 416 558 834
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N