Thứ Năm, 15/12/2022

209 272 ĐB
2TỶ
272 209 KK
400TR
383 302 NHẤT
30TR
839 194
468 325 NHÌ
10TR
454 332
119 896
719 615 182 652 BA
4TR
807 384 999 237
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N