Thứ Ba, 15/11/2022

684 388 ĐB
2TỶ
388 684 KK
400TR
199 182 NHẤT
30TR
687 790
327 528 NHÌ
10TR
966 350
307 103
010 806 484 130 BA
4TR
753 265 241 815
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N