Thứ Bảy, 15/10/2022

462 693 ĐB
2TỶ
693 462 KK
400TR
771 750 NHẤT
30TR
270 268
196 241 NHÌ
10TR
217 505
720 435
556 050 555 620 BA
4TR
913 329 327 804
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N