Thứ Ba, 15/02/2022

494 040 ĐB
2TỶ
040 494 KK
400TR
982 404 NHẤT
30TR
820 244
303 895 NHÌ
10TR
729 672
366 591
541 137 571 420 BA
4TR
560 001 911 422
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N