Thứ Bảy, 15/01/2022

456 467 ĐB
2TỶ
467 456 KK
400TR
857 359 NHẤT
30TR
127 786
206 199 NHÌ
10TR
899 911
066 259
848 616 914 317 BA
4TR
694 154 036 341
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N