Thứ Năm, 14/10/2021

744 066 ĐB
2TỶ
066 744 KK
400TR
290 881 NHẤT
30TR
830 513
776 270 NHÌ
10TR
787 212
352 695
902 810 578 871 BA
4TR
928 941 064 607
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N