Thứ Ba, 14/09/2021

740 262 ĐB
2TỶ
262 740 KK
400TR
355 087 NHẤT
30TR
711 492
302 206 NHÌ
10TR
092 309
393 180
242 402 314 658 BA
4TR
551 277 809 071
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N