Thứ Năm, 14/07/2022

997 374 ĐB
2TỶ
374 997 KK
400TR
858 258 NHẤT
30TR
418 638
528 508 NHÌ
10TR
173 834
766 784
042 719 582 305 BA
4TR
828 130 248 158
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N