Thứ Ba, 14/06/2022

536 639 ĐB
2TỶ
639 536 KK
400TR
609 464 NHẤT
30TR
899 724
537 689 NHÌ
10TR
561 753
031 417
392 932 146 889 BA
4TR
615 818 802 769
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N