Thứ Năm, 14/04/2022

199 660 ĐB
2TỶ
660 199 KK
400TR
653 056 NHẤT
30TR
348 250
024 422 NHÌ
10TR
721 112
341 582
790 393 277 352 BA
4TR
369 701 476 268
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N