Thứ Bảy, 13/11/2021

406 419 ĐB
2TỶ
419 406 KK
400TR
445 559 NHẤT
30TR
430 376
267 456 NHÌ
10TR
568 396
745 867
553 371 402 524 BA
4TR
542 039 219 000
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N