Thứ Năm, 13/10/2022

243 802 ĐB
2TỶ
802 243 KK
400TR
205 520 NHẤT
30TR
045 513
496 644 NHÌ
10TR
150 272
241 821
254 401 049 178 BA
4TR
481 196 082 423
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N