Thứ Ba, 13/09/2022

518 598 ĐB
2TỶ
598 518 KK
400TR
302 967 NHẤT
30TR
160 073
805 834 NHÌ
10TR
670 679
296 810
681 782 723 104 BA
4TR
023 159 416 611
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N