Thứ Năm, 13/01/2022

773 499 ĐB
2TỶ
499 773 KK
400TR
654 782 NHẤT
30TR
381 875
159 936 NHÌ
10TR
121 939
408 387
886 440 785 078 BA
4TR
129 852 573 738
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N