Thứ Năm, 12/05/2022

932 403 ĐB
2TỶ
403 932 KK
400TR
904 205 NHẤT
30TR
976 378
281 630 NHÌ
10TR
786 639
387 385
440 858 500 136 BA
4TR
223 046 406 258
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N