Thứ Bảy, 12/02/2022

969 262 ĐB
2TỶ
262 969 KK
400TR
387 644 NHẤT
30TR
015 503
752 823 NHÌ
10TR
424 998
900 812
073 088 584 212 BA
4TR
139 964 159 270
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N