Thứ Năm, 11/11/2021

110 271 ĐB
2TỶ
271 110 KK
400TR
437 873 NHẤT
30TR
689 988
389 735 NHÌ
10TR
367 390
563 406
473 144 996 451 BA
4TR
438 799 255 782
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N