Thứ Ba, 11/10/2022

689 320 ĐB
2TỶ
320 689 KK
400TR
808 374 NHẤT
30TR
202 117
922 909 NHÌ
10TR
213 272
092 570
634 712 943 529 BA
4TR
777 641 065 752
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N