Thứ Bảy, 11/06/2022

026 591 ĐB
2TỶ
591 026 KK
400TR
658 954 NHẤT
30TR
750 647
608 294 NHÌ
10TR
599 121
212 834
980 021 869 027 BA
4TR
117 897 894 970
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N