Thứ Ba, 11/04/2023

742 427 ĐB
2TỶ
427 742 KK
400TR
831 862 NHẤT
30TR
609 218
226 615 NHÌ
10TR
317 646
500 469
456 101 310 660 BA
4TR
060 138 952 696
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N