Thứ Ba, 11/01/2022

504 056 ĐB
2TỶ
056 504 KK
400TR
823 949 NHẤT
30TR
940 984
839 895 NHÌ
10TR
625 682
398 874
742 021 871 460 BA
4TR
322 313 739 669
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N