Thứ Bảy, 10/12/2022

551 484 ĐB
2TỶ
484 551 KK
400TR
197 153 NHẤT
30TR
553 141
418 530 NHÌ
10TR
875 845
772 455
388 087 017 127 BA
4TR
143 809 553 801
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N