Thứ Năm, 10/11/2022

187 379 ĐB
2TỶ
379 187 KK
400TR
180 508 NHẤT
30TR
982 725
255 153 NHÌ
10TR
791 754
373 759
258 173 947 164 BA
4TR
093 303 119 992
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N