Thứ Ba, 10/01/2023

572 256 ĐB
2TỶ
256 572 KK
400TR
369 656 NHẤT
30TR
087 618
237 400 NHÌ
10TR
653 888
146 219
455 499 136 446 BA
4TR
183 883 210 685
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N