Thứ Ba, 09/11/2021

542 973 ĐB
2TỶ
973 542 KK
400TR
415 338 NHẤT
30TR
064 679
815 467 NHÌ
10TR
068 714
316 200
117 951 610 557 BA
4TR
759 968 120 087
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N