Thứ Bảy, 09/07/2022

433 717 ĐB
2TỶ
717 433 KK
400TR
072 495 NHẤT
30TR
154 341
182 557 NHÌ
10TR
305 178
788 458
343 067 871 468 BA
4TR
801 913 799 446
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N