Thứ Năm, 09/06/2022

162 022 ĐB
2TỶ
022 162 KK
400TR
217 218 NHẤT
30TR
529 083
330 815 NHÌ
10TR
750 888
537 589
007 538 149 210 BA
4TR
739 588 561 761
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N