Thứ Năm, 08/12/2022

306 725 ĐB
2TỶ
725 306 KK
400TR
170 681 NHẤT
30TR
590 143
951 292 NHÌ
10TR
772 025
560 170
358 207 271 834 BA
4TR
278 139 448 525
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N