Thứ Bảy, 08/10/2022

110 198 ĐB
2TỶ
198 110 KK
400TR
608 716 NHẤT
30TR
049 613
395 723 NHÌ
10TR
197 895
038 564
728 133 216 472 BA
4TR
827 011 201 108
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N