Thứ Năm, 07/10/2021

128 706 ĐB
2TỶ
706 128 KK
400TR
518 997 NHẤT
30TR
054 957
030 758 NHÌ
10TR
343 942
265 127
663 108 347 598 BA
4TR
996 695 859 957
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N