Thứ Năm, 07/07/2022

331 491 ĐB
2TỶ
491 331 KK
400TR
446 772 NHẤT
30TR
301 528
683 289 NHÌ
10TR
218 619
271 267
746 423 319 765 BA
4TR
703 064 201 069
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N