Thứ Năm, 07/04/2022

658 359 ĐB
2TỶ
359 658 KK
400TR
704 452 NHẤT
30TR
944 951
367 204 NHÌ
10TR
859 246
032 351
726 733 192 456 BA
4TR
370 857 827 769
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N