Thứ Ba, 07/03/2023

587 955 ĐB
2TỶ
955 587 KK
400TR
571 178 NHẤT
30TR
850 872
438 188 NHÌ
10TR
982 440
154 286
885 664 918 815 BA
4TR
313 180 568 045
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N