Thứ Ba, 06/12/2022

423 354 ĐB
2TỶ
354 423 KK
400TR
576 351 NHẤT
30TR
429 250
158 868 NHÌ
10TR
556 306
724 400
479 399 649 537 BA
4TR
140 183 808 757
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N