Thứ Bảy, 06/11/2021

770 542 ĐB
2TỶ
542 770 KK
400TR
594 539 NHẤT
30TR
384 107
624 189 NHÌ
10TR
934 545
944 248
471 957 399 662 BA
4TR
076 736 694 190
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N