Thứ Năm, 06/10/2022

772 347 ĐB
2TỶ
347 772 KK
400TR
726 864 NHẤT
30TR
017 697
861 087 NHÌ
10TR
033 389
087 626
693 840 999 944 BA
4TR
427 105 057 143
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N