Thứ Ba, 06/09/2022

392 009 ĐB
2TỶ
009 392 KK
400TR
159 541 NHẤT
30TR
045 929
278 360 NHÌ
10TR
010 359
160 822
306 004 523 359 BA
4TR
377 673 072 958
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N