Thứ Bảy, 06/05/2023

185 282 ĐB
2TỶ
282 185 KK
400TR
492 833 NHẤT
30TR
355 135
150 436 NHÌ
10TR
389 405
589 934
323 513 852 585 BA
4TR
696 622 168 058
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N