Thứ Năm, 06/04/2023

961 580 ĐB
2TỶ
580 961 KK
400TR
088 256 NHẤT
30TR
102 725
166 554 NHÌ
10TR
200 502
722 802
135 436 759 414 BA
4TR
851 991 638 869
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N