Thứ Ba, 05/10/2021

481 603 ĐB
2TỶ
603 481 KK
400TR
934 085 NHẤT
30TR
142 007
636 095 NHÌ
10TR
620 859
749 608
296 277 284 642 BA
4TR
883 606 979 623
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N