Thứ Bảy, 05/08/2023

756 749 ĐB
2TỶ
749 756 KK
400TR
454 940 NHẤT
30TR
920 352
676 688 NHÌ
10TR
694 122
340 607
191 565 502 231 BA
4TR
251 266 456 522
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N