Thứ Năm, 05/05/2022

734 471 ĐB
2TỶ
471 734 KK
400TR
031 163 NHẤT
30TR
256 565
600 258 NHÌ
10TR
714 649
729 946
109 381 037 882 BA
4TR
624 538 221 569
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N